بخشنامه اداره کل درخصوص احتساب سنوات حق التدریس تمام وقت ونهضت سوادآموزی
بیشتربدانید...

ابقاء وادامه بیمه بازنشستگی

1500 تومان

تغییربیمه بازنشستگی

1500 تومان

فرم معرفی به بیمه دانا

1500 تومان

فرم شایستگی عمومی وحرفه ای( معلمان)

1500 تومان

فرم شایستگی عمومی وحرفه ای (معاونان)

1500 تومان

فرم شایستگی عمومی وحرفه ای (مدیران)

1500 تومان

فرم ارجاع وگزارش(ویژه مدارس استثنایی)

1500 تومان

فرم مرخصی بدون حقوق

1500 تومان

درخواست تقلیل ساعت

1500 تومان

درخواست انتصاب معاونت مدارس

1500 تومان

درخواست مرخصی نیمه وقت(بانوان)

1500 تومان

فرم شماره(6)برگ ریزنمرات(متوسطه اول دونوبته)

1500 تومان

فرم شماره(6)برگ ریزنمرات(متوسطه اول سه نوبته)

1500 تومان

نمونه برگ کمیسیون(صورتجلسه کمیته رسیدگی به مشکلات پرونده تحصیلی دانش آموزان)

1500 تومان

فرم ارزشيابي عملكرد (كادر آموزشي واحدهاي آموزشي)

1900 تومان

فرم ارزشيابي عملكرد كاركنان پشتيبان (رسمي، پيماني و قراردادي )

1900 تومان

فرم ارزشيابي عملكرد كارمندان (رسمي، پيماني و قراردادي )

1900 تومان

فرم ارزشيابي عملكرد (مديران و معاونين واحدهاي آموزشي)

1900 تومان

فرم افزایش عائله (بیمه سلامت)

1500 تومان

فرم صدوراولیه دفترچه بیمه (خدمات درمانی)

1500 تومان

فرم اعلام خسارت بیمه حوادث دانا (دانش آموزی وکارکنان آموزش وپرورش)

2500تومان

درخواست اعمال مدرک تحصیلی

رایگان

درخواست برقراری حق اولاد

رایگان

درخواست برقراری حق عائله مندی وپرداخت پاداش ازدواج

رایگان

فرم اطلاعات فردی(گزینش)

1500تومان

درخواست احتساب سوابق (ویژه حق التدریس)

1500تومان

درخواست احتساب سوابق (ویژه نهضت سوادآموزی)

1500تومان

فرم گواهی انجام کار(ویژه حق التدریس)

1500تومان

فرم مشاهده بخشنامه احتساب سنوات (حق التدریس ونهضت سوادآموزی)

رایگان

نمون برگ شماره6/2(امتحانات)

1500تومان

keyboard_arrow_up